Photo Album

President meets with the Island Council and WDC members of Dhuvaafaru Island

03 March 2024

Related Articles

ދުވާފަރުގައި އަންހެނުންގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރަކާ ކުޑަކުދިންގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް ދެއްވުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
The President commits to providing a gynaecologist and a paediatrician for Dhuvaafaru Island
03 March 2024, Press Release