Photo Album

The President meets with N. Ken'dhikulhudhoo Island's residents

29 February 2024

Related Articles

ކެނދިކުޅުދޫގައި ހުރި ގުދުރަތީ ޚާއްޞަ ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އެއިން އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
29 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
President pledges to preserve the unique natural areas of Ken'dhikulhudhoo to foster revenue generation for its residents
29 February 2024, Press Release