Photo Album

President meets with the North Thiladhunmathi Atoll Council

25 February 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: އަތޮޅު ކައުންސިލުންވަނީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
25 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President meets members of the North Thiladhunmathi Atoll Council : Council members outline the key concerns for the island's development
25 February 2024, Press Release