Photo Album

The President meets with the island council and WDC members of HA. Dhidhdhoo Island

24 February 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވަޢުދުތައް ފުއްދަވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ކައުންސިލަށް އެބައޮތްކަމުގައި ވިދާޅުވި
24 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު