Photo Album

President met with the residential community of Maradhoo and Maradhoofeydhoo in Addu City.

18 February 2024

Related Articles

މި ސަރުކާރުން ނަގާ ކޮންމެ ލޯނެއްވެސް ނަގާނީ އޭގެ މަންފާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނެގޮތަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
18 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The Government would only take loans that would benefit the populace, says the President
18 February 2024, Press Release