Photo Album

The Vice President attends the opening of ‘3rd National Thalassemia Conference ’

15 February 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަޢުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް ތެލަސީމިއާ ކުދިންނަށް ފަރުވާދޭ ޚާއްސަ ހޮސްޕިޓަލެއް މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމްކުރައްވާނެ – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
15 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The Vice President reiterates President Dr Muizzu’s pledge to dedicate a special hospital for children with thalassemia in Malé
15 February 2024, Press Release