Photo Album

The President meets the island council and WDC members of Th. Omadhoo

08 February 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ދައުރުގެ ކުރީކޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޙާލަތު ބައްލަވައި އެކަންކަން ޙައްލުކޮށްދެއްވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާތީ އެކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރެއްވި
8 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު