Photo Album

The President arrives in Th. Omadhoo Island

08 February 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ދައުރުގެ ކުރީކޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޙާލަތު ބައްލަވައި އެކަންކަން ޙައްލުކޮށްދެއްވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާތީ އެކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރެއްވި
8 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President meets with the island council and WDC members of Omadhoo Island: Council members expressed their appreciation for the President's early attention to the concerns of citizens
08 February 2024, Press Release