Photo Album

The World Bank Vice President for South Asia pays a courtesy call on the President

05 February 2024

Related Articles

The World Bank Vice President for South Asia pays a courtesy call on the President
05 February 2024, Press Release
ވަރލްޑް ބޭންކުން ދެކުނު އޭޝިއާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
5 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު