Photo Album

Cabinet Meeting 14-01-2024

14 January 2024

Related Articles

ދައުލަތް ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަކީ ފައިދާގައި ހިނގާ، އަދި ހިންގުމުގައި ދައުލަތުން ޚަރަދެއްކުރަން ނުޖެހޭ ތަންތަނަށް ބަދަލުކުރުމަށް ތަންފީޒުކުރާނެ ސިޔާސަތުތަކެއް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާފުޅާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވައިފި
14 ޖަނަވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President decides to formulate strategies to ensure state-owned companies operate profitably with financial autonomy
14 January 2024, Press Release