Photo Album

President's Office holds discussions with MBC

27 November 2023

Related Articles

ބްރޯޑްކޮމް އަދި އެމް.އެމް.ސީ ގެ މެންބަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ޚާއްޞަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަވައިފި
27 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The President's Office holds discussions with Maldives Broadcasting Commission and Maldives Media Council
27 November 2023, Press Release