Photo Album

The Chairman of Chinese Xizang Autonomous Region pays a courtesy call on the President

21 November 2023

Related Articles

The Chairman of Xizang Autonomous Region pays a courtesy call on the President
21 November 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ޒިންގޒަން އޮޓޮނޮމަސް ރީޖަންގެ ޗެއަރމަން އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
21 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު