Photo Album

Vice President visits home for people with Special Needs in Guraidhoo Island

12 November 2023

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަނުގެ އިސްވެރިންނާ މަޝްރަވާކުރައްވައިފި
12 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު
Vice President visits Guraidhoo Island's "Home for People with Special Needs"
12 November 2023, Press Release