Photo Album

The President inaugurates newly completed infrastructure projects on G.Dh. Thinadhoo Island

30 August 2023

Related Articles

ގދ. ތިނަދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ސަރުކާރުން ހިންގަވާފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
30 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު
President Solih inaugurates newly completed infrastructure projects on G.Dh. Thinadhoo Island
30 August 2023, Press Release