Photo Album

The President inaugurates newly completed infrastructure on Th. Kinbidhoo Island

27 August 2023

Related Articles

ތ. ކިނބިދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވައި އެރަށުގެ ފެނަކަ އޮފީސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
27 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު
The President inaugurates newly completed infrastructure on Th. Kinbidhoo Island
27 August 2023, Press Release