Photo Album

The Vice President inaugurates 'Favara,' the Maldives Instant Payment System

26 August 2023

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، މޯލްޑިވްސް އިންސްޓަންޓް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
26 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު
The Vice President inaugurates 'Favara,' the Maldives Instant Payment System
26 August 2023, Press Release