Photo Album

The President inaugurates newly completed infrastructure on B. Kendhoo Island

22 August 2023

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބ. ކެންދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
22 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު