Photo Album

The Vice President attends MWSC's 28th anniversary event

25 May 2023

Related Articles

ފާއިތުވި 28 އަހަރުގެ ތެރޭގައި، އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީއިން ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ކުރިއެރުންތައްހޯދާފައި ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
25 މޭ 2023, ޚަބަރު
The Vice President commends MWSC's accomplishments spanning 28 years
25 May 2023, Press Release