Photo Album

The President attends the matches of the "Volleyball World Beach Pro Tour” Maldives Challenge 2022

16 October 2022

Related Articles

"ވޮލީބޯލް ވޯލްޑް ބީޗް ޕްރޯ ޓުއަރ، މޯލްޑިވްސް ޗެލެންޖް 2022" ވޮލީބޯލް މުބާރާތުގެ ބައެއް މެޗްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވައިލައްވައިފި
16 އޮކްޓޫބަރު 2022, ޚަބަރު
The President attends games of "Volleyball World Beach Pro Tour Maldives Challenge 2022"
16 October 2022, Press Release