Photo Album

The President tours Bombay Stock Exchange

03 August 2022

Related Articles

The President visits the Bombay Stock Exchange and holds discussions on capital market development
03 August 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބޮމްބޭ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
3 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު