Photo Album

The UAE's Minister of Climate Change and Environment pays a courtesy call on the Vice President

29 March 2022

Related Articles

The UAE's Minister of Climate Change and Environment pays a courtesy call on the Vice President
29 March 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް، ޔޫ.އޭ.އީ ގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް، އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
29 މާރިޗު 2022, ޚަބަރު