Photo Album

President arrives in Dubai on an official visit

16 January 2022

Related Articles

President departs to the UAE for ADSW opening
16 January 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، "އަބޫދާބީ ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ވީކް" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ޔޫ.އޭ.އީ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
16 ޖަނަވަރީ 2022, ޚަބަރު