Photo Album

President departs on official visit to UAE

16 January 2022

Related Articles

President departs to the UAE for ADSW opening
16 January 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، "އަބޫދާބީ ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ވީކް" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ޔޫ.އޭ.އީ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
16 ޖަނަވަރީ 2022, ޚަބަރު