Photo Album

President visits Noonu Atoll Hospital

04 January 2022

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ހޮސްޕިޓަލްގައި އަލަށް ތަރައްޤީކުރަމުންދާ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ މިހާރުގެ ޙާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފި
4 ޖަނަވަރީ 2022, ޚަބަރު
The President inspects the extension work of Noonu Atoll Hospital
04 January 2022, Press Release