Photo Album

Inauguration of the 34th National Quran Recitation Competition

30 December 2021

Related Articles

މި ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތުކަމެއްދޭ އެއްކަމަކީ، އިސްލާމް ދީނުގެ ޞައްޙަ އަޤީދާގެ މަތީގައި ދެމިތިބޭ ރަނގަޅު ޖީލެއް އުފެއްދުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
30 ޑިސެންބަރު 2021, ޚަބަރު
Vice President speaks on importance of instilling Islamic values and principles in young children
30 December 2021, Press Release