Photo Album

Vice President attends function to mark 10th anniversary of Aasandha Company Ltd

24 December 2021

Related Articles

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ދޭ ފަރާތްތަކުން އެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ވީހާވެސް ލުއިފަސޭހަކޮށް އެކަންކަން ކޮށްދިނުމަށް އަބަދުވެސް ވިސްނަންޖެހޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
24 ޑިސެންބަރު 2021, ޚަބަރު
Improving access to public services should always be a priority, says the Vice President
24 December 2021, Press Release