Photo Album

President Solih meets with PTA of Al Madhrasathul Arabiyyathul Islamiyya

20 December 2021

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަލް މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ޕީ.ޓީ.އޭ.ގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވަނީ އެ ސްކޫލަށް އައު އިމާރާތެެއް ހޯދުމަށް އޮތް މައްސަލައަަށް ސަރުކާރުން ދާއިމީ ޙައްލެއް ހޯދަވައިދެއްވައިފި ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ
20 ޑިސެންބަރު 2021, ޚަބަރު
President meets Arabiyya School PTA, assures permanent solution to concerns
20 December 2021, Press Release