Photo Album

President attends the “GOLD 100 GALA” event

16 November 2021

Related Articles

އައު ވިޔަފާރިތައް އިޤްތިޞާދަށް ނެރެދިނުމަށް ސަރުކާރުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަކަމަށާ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރު އަބަދުވެސް އޮންނާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
16 ނޮވެންބަރު 2021, ޚަބަރު
Government is committed to assisting new businesses establish themselves and will continue to support the private sector - President
16 November 2021, Press Release