Photo Album

President attends the opening of Maldives Accountants Forum 2021

15 November 2021

Related Articles

Maldives must invest in training local auditors and accountants - President
15 November 2021, Press Release
މިއަދު ރާއްޖެ މިއޮތީ، ދިވެހި އެކައުންޓެންޓުންނާއި އޮޑިޓަރުން އުފައްދައި ތަމްރީނު ކުރުމަށް، ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭ ޙާލަތެއްގައިކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
15 ނޮވެންބަރު 2021, ޚަބަރު