Photo Album

President participates in the 'Commonwealth Leaders at the World Leaders’ Summit' on the sidelines of COP26

02 November 2021

Related Articles

ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކެކޭ އެއްފަދައިން، ދިވެހިންނަށްވެސް ދިރިއުޅުމަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ލިބުން ޙައްޤުކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 ނޮވެންބަރު 2021, ޚަބަރު