Photo Album

President visits AA Atoll Hospital and site of erosion at the islandbeach

20 October 2021

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަސްދޫގެ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ގާތުން އަޑުއައްސަވަން ރަސްދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވީތީ ރައީސަށް ކައުންސިލުން ޝުކުރުއަދާކުރެއްވި
20 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު