Photo Album

President meets the Prime Minister of Bangladesh at UNGA 76

23 September 2021

Related Articles

President meets PM of Bangladesh on the Sidelines of UNGA 76
23 September 2021, Press Release
އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޙަވާސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
23 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު