Photo Album

President Solih officially inaugurates “gov.mv message”

14 September 2021

Related Articles

ގަވް ޑޮޓް އެމްވީ މެސެޖުގެ ޚިދުމަތާއެކު ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރެވެސް، ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކަށް ރައްޔިތަކު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި، ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ޝަކުވާތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ހުށަހެޅުމުގެ ދޮރު، 24 ގަޑިއިރު ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
14 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު
The government is making strides toward establishing a digital identity
14 September 2021, Press Release