Photo Album

President visits the Family and Children’s Services Centre and School in Veymandoo Island

19 August 2021

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވޭމަންޑޫގައި ހުންނަ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރަށާއި، ވޭމަންޑޫ ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެ ތަންތަނުގެ ޙާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފި
19 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
President visits Veymandoo FCSC and Veymandoo School
19 August 2021, Press Release