Photo Album

Japanese Ambassador calls on the Vice President

11 August 2021

Related Articles

Japanese Ambassador pays courtesy call on the Vice President
11 August 2021, Press Release
ޖަޕާން ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން
11 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު