Photo Album

President appoints new member to Employment Tribunal

10 August 2021

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
10 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
President appoints new member to Employment Tribunal
10 August 2021, Press Release