Photo Album

President appoints new Minister of State for Finance

10 August 2021

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިނޭންސް ގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
10 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
President appoints new Minister of State for Finance
10 August 2021, Press Release