Photo Album

New Mexican Ambassador presents credentials to the President

08 August 2021

Related Articles

New Mexican Ambassador Presents Credentials to the President
08 August 2021, Press Release
މެކްސިކޯ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ އައު ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި
8 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު