Photo Album

President meets some residents of Hanimaadhoo regarding the land allocation of airport development project

18 July 2021

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ބިމާބެހޭގޮތުން، ހަނިމާދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅުންކޮޅަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައި އެކަމުގައި ރައްޔިތުން އެދޭގޮތް ހޯއްދެވުމުގެ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
18 ޖުލައި 2021, ޚަބަރު