Photo Album

President visits Lhaviyani Atoll Maafilaafushi

26 November 2020

Related Articles

President departs on a trip to Lhaviyani Atoll
26 November 2020, Press Release
ސިފައިންގެ ހުވަޔަކީ ސިފައިންގެ ކުރިމަގު އޭގެ މަތީގައި ބިނާކޮށްދޭނެ ބިންގާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ނޮވެންބަރު 2020, ޚަބަރު