Photo Album

Closing ceremony of "Children’s Perspectives on Preventing and Responding to Violence against Children" consultation program

19 November 2020

Related Articles

Children Must Have a Say in All Matters Relating to Them - First Lady
19 November 2020, Press Release
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އެ ކުދިންގެ ޚިޔާލާއި ބައިވެރިވުން މުހިންމު - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން
19 ނޮވެންބަރު 2020, ޚަބަރު