Photo Album

Vice President Opens Hulhumalé Billiard House

11 November 2020

Related Articles

‎މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ދެ އަހަރު އެންމެ އިސްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރަމުންދިޔަ އެއް މަސައްކަތަކީ ރަނގަޅު ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
11 ނޮވެންބަރު 2020, ޚަބަރު
This Government has devoted special attention to nurturing the Nation's youth - Vice President Faisal Naseem
11 November 2020, Press Release