Photo Album

President appoints a Permanent Representative to the UN Offices at Geneva

10 August 2020

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޖެނީވާގައި ހުންނަ އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ މަރުކަޒުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބުގެ މަޤާމަށް ޑރ ޢާޞިމް އަޙްމަދު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
10 އޮގަސްޓް 2020, ޚަބަރު