Photo Album

Vice President inspects work to improve Malé City public transport service

08 August 2020

Related Articles

Vice President inspects work to improve Malé City public transport service
08 August 2020, Press Release
‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ ތައްޔާރީތައް ބައްލަވާލައްވައިފި
8 އޮގަސްޓް 2020, ޚަބަރު