Photo Album

President Solih appoints Minister of National Planning, Housing and Infrastructure

14 June 2020

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ކަމުގެ މަގާމަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް އިސްކުރައްވައި، އެމަނިކުފާނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު މިއަދު ދެއްވައިފި
14 ޖޫން 2020, ޚަބަރު
President Appoints Mohamed Aslam as Minister of National Planning, Housing and Infrastructure
14 June 2020, Press Release