Photo Album

National Drug Agency’s open day 2019

14 September 2019

Related Articles

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން މިޤައުމާއި މި ޖީލުގެ ދަރީން ސަލާމަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ މުހިންމު ވާޖިބެއް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
14 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
Ensuring a drug-free Maldives is the responsibility of every citizen- President
14 September 2019, Press Release