Photo Album

Vice President meets with the Molhadhoo Island Council

20 June 2019

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މޮޅަދޫއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެރަށު ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
20 ޖޫން 2019, ޚަބަރު
Vice President meets with the members of Molhadhoo Island Council
20 June 2019, Press Release