Photo Album

President Solih appoints Member to Judicial Service Commission

03 June 2019

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ޙުސައިން މިއަދު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
3 ޖޫން 2019, ޚަބަރު
President Solih appoints Member to Judicial Service Commission
03 June 2019, Press Release