Photo Album

Cabinet Meeting 23/04/2019

23 April 2019

Related Articles

The cabinet discusses the situation regarding the recent terrorist attack in Sri Lanka
23 April 2019, Press Release
މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާއި ގުޅޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
23 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު