Photo Album

President appoints member to Elections Commission

13 March 2019

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް އިސްމާޢީލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
13 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު
President Appoints Member to the Elections Commission
13 March 2019, Press Release